ภาพรวมบริษัท (Company Overview)

บริษัท เดอะ เฮลท์ สตอรี่ จดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ปี พ.ศ.2555
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0 1055 55167 68 6
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มสุขภาพ, เวชภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ที่มีการคัดเลือกเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว  มีข้อมูลงานวิจัยรับรองและมีความปลอดภัยสูง
The Health Story Company was registered with the Ministry of Commerce in year 2012 with its operations on the importation and distribution of ingredients/products in the range of healthcare, pharmaceutical, nutritional supplements that are specifically selected with innovation, strong research supports and high safety.

ประวัติความเป็นมา (History)

บริษัทเดอะ เฮลท์ สตอรี่  ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในสายงานเวชภัณฑ์    และนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จด้านร้านอาหาร (เกาะลันตา : สวนอาหารขนาดใหญ่สุดในประเทศไทย)  ซึ่งล้วนมีความสนใจและมีใจรักด้านสุขภาพ   โดยมีที่ปรึกษาบริษัทเป็นแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาบำบัดคลินิกที่มีความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์มาอย่างยาวกว่า 15 ปี  ด้านการปฏิบัติและงานวิจัย
The Health Story Company was founded in 2012 by a group of executives who have years of experiences in the trade of pharmaceutical/nutraceutical products and also businesspersons who succeed in the field of food & restaurant (Koh Lanta: the biggest restaurant in Thailand).The group of founders share the same interest and health passion along with their company consultant as a clinical dietitian who has over 15 years of experiences in research & practice.

อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity)

ชื่อ บริษัท เดอะ เฮลท์ สตอรี่  สื่อถึง  ความสำคัญของภูมิปัญญา,เรื่องราวและองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ผ่านการศึกษา สืบเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน   ซึ่งจะเป็นรากฐานของนวัตกรรมองค์ความรู้สำหรับอนาคตข้างหน้า
The health story conveys the importance of wisdom, stories and healthknowledge through research & education passed along from the past to present, which is the foundation of future innovation.

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โดดเด่นในตลาดเสรีอาเซี่ยน  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ความรู้แก่บุคลากรภายในและผู้บริโภค
We will be one of leaders in the distribution of innovative healthcare products within Asia with global qualities & standards.

ค่านิยม (Value)

“ Knowledge leads a healthier life”

เรายึดมั่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เน้นการอบรมบุคลากร ปลูกฝังให้มีการติดตามและอัพเดตองค์ความรู้ที่ถูกต้องตามงานวิจัยใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค เพราะเชื่อว่า ” องค์ความรู้นำไปสู่สุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น “
We are committed to be a learning organization, focus on the staff training, foster them to track and update new knowledge & research consistently. To maximize the benefits of consumers, we believe that“Knowledge leads a healthier life”.

 

พันธกิจ (Mission)

คัดสรรนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพและอัพเดตองค์ความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ  เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีความรู้ที่ต้องในการดูแลร่างกายป้องกันโรค    ชะลอวัย  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
To provide consumers with the knowledge required in taking care of the body, prevent aging, quality of life better and live longer.

Target Group

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเครือสถานพยาบาล, คลินิก และโรงพยาบาลชั้นนำทั่วไป
Our primary customers are in the network of health sophisticates, leading hospitals & clinics in general.